Sanera radon hemma

Radon är en gas som finns naturligt i marken och kan tränga in i byggnader på olika sätt. Byggnadsmaterial, marken runt om och under huset och hushållsvattnet kan alla vara källor till radon i inomhusluften. För att vidta lämpliga åtgärder för att sanera radon måste man först fastställa varifrån radonet kommer.

Markradon är den vanligaste källan till radon i byggnader. Om grundkonstruktionen i en byggnad inte är tillräckligt tät, kan markradon sugas in i huset. För att förhindra att radon tränger in i byggnaden kan man vidta olika åtgärder. Till exempel kan man täta sprickor i väggar och golv, lägga en fuktspärr på jordgolvet eller installera en ventilationssystem som tar bort radon från byggnaden och ventilerar ut det. Vilken typ av åtgärd som behövs beror på var radonet kommer ifrån och hur hög koncentrationen av radon är i inomhusluften.

Radon kan även komma från byggnadsmaterial,  i Sverige är det bara lättbetong med alunskiffer, så kallad blåbetong, som kan orsaka förhöjd radonhalt i inomhusluften. Blåbetong tillverkades och användes i Sverige fram till 1975, och innehåller radium som bildar radon när det sönderfaller. Blåbetong kan förekomma i husets väggar och ibland i bjälklag. 

För att minska radonhalten från byggnadsmaterial kan flera åtgärder vidtas. En möjlighet är att öka luftomsättningen och ventilationen, genom att exempelvis installera spaltventiler i fönsterkarmar eller ytterväggar, eller rensa kanaler och öppna frånluftventiler. En annan åtgärd är att täta väggarna med radontapet.  Byggmaterialet kan också bytas ut, alternativt kan fönsterlister tas bort och spaltventiler monteras. Vid högre halter av radon kan det vara nödvändigt att installera ett frånluftssystem eller en mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning (FTX-system). Valet av åtgärd beror på var blåbetongen är placerad. 

Radon från hushållsvattnet är en potentiell hälsorisk som kan orsaka förhöjda halter av radon i inomhusluften. Vatten från bergborrade brunnar eller kallkällor är mer benägna att innehålla radon än kommunalt vatten, där risken för radon är mycket lägre.

När man använder vatten som innehåller radon, exempelvis när man spolar vatten, tvättar eller diskar, kan radonet frigöras till inomhusluften. Detta kan vara en hälsorisk eftersom höga halter av radon kan öka risken för lungcancer.

För att minska risken för radon från hushållsvattnet kan man installera en radonavskiljare eller ett radonfilter. Dessa åtgärder kan effektivt minska radonhalterna i vattnet och därigenom minska risken för radon i inomhusluften.

Om man misstänker att man har höga radonhalter i sitt hem på grund av radon kan man få hjälp av en professionell radonsanerare. De kan utvärdera situationen (radonbesiktning) och hjälpa till med att ta fram en säker och långsiktig lösning. Det enda sättet att upptäcka radon är genom att göra radonmätningar.

Related Posts

© 2024 tygpyssling.se - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress